Contractul cu clientul

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr...........................din data de .....................................

 

   Părţile contractante:

    Societatea comerciala ALL TOUR S.R.L., cu sediul în Bacau, str. Pasajul Revolutiei nr.3, cod postal 600018, tel/fax 0234/515488, mob. 0744593864, email: office@all-tour.ro, web: www.all-tour.ro capital social 25.200 ron număr de înregistrare la registrul comerţului J04/1617/2006, cod de înregistrare fiscală RO19180450, cont bancar ron-RO11CECEC001946006601931, deschis la banca CEC Bacau si cont bancar euro-RO98BTRLEURCRT0256306301, deschis la Banca Transilvania Bacau, titulară a Licenţei de turism nr. 103/08.11.2018, pentru Agenţia de turism organizatoare: ALL TOUR, reprezentată prin Nanescu Liviu Constantin, în calitate de Director General, denumită în continuare Agenţia;

   

    şi turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna....................................................., domiciliat/domiciliată în ............................, telefon ...................., cnp:.................................... posesor al cărţii de identitate seria si nr. ..................... eliberat de ....................................  au convenit la încheierea prezentului contract.

 

   I. Obiectul contractului

    1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.
    2. Pachet de servicii de calatorie: ..............................................., Destinatie:.................................. Perioada: ....................................... Numar persoane: ........., Nume turisti: ............................................................. Tip camera: ........................... , Tip Masa: ...............................

  II. Încheierea contractului

   2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

   a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;

   b) în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la . . . 50 . . .% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile.

   1. În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei penalităţi conform cap. VI.

   2. În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la Agenţie sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite;

   c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

   2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligaţia de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute in Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată.

   2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

   

III. Preţul contractului şi modalităţi de plată

   3.1. Preţul contractului este de ........................ şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie turistului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.

   3.2. Modalităţi de plată:

   3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de ............% din preţul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.  S-a achitat un avans  ………………, iar plata finala se va face pana la data de: ………………

Termene de plata oferta STANDARD
30% din pretul pachetului de calatorie la inscriere;
70% din pretul pachetului de calatorie cu minim 30 zile inaintea plecarii.

 

Termene de plata oferta EARLY BOOKING/INSRIERI TIMPURII/OFERTE SPECIALE
30% din pretul pachetului de calatorie la inscriere;
70% din pretul pachetului de calatorie la termenul limita al ofertei de Early Booking/Insrieri timpurii/Oferta speciala;

   3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

   a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;

   b) pentru serviciile turistice care nu necesita confirmare din partea prestatorilor, plata se va face după cum urmează:
   b)1. in cazul serviciilor turistice externe (cu locul de desfasurare in afara României) – conform termenelor de plata communicate de Agentie in scris, prin bonul de comanda sau alte mijloace de Comunicare
   b)2. in cazul serviciilor turistice interne (cu locul de desfasurare in Romania), astfel :
   b)2.1. oferte standard – diferenta de plata finala se achita pana cu cel tarziu ......30....zile calendaristice inainte de data primei zile de sejur
   b)2.2. oferte speciale tip Inscrieri Timpurii, Early booking, altele (Senior Voyage, Litoralul pentru toti, O saptamana de refacere, Decada balneara, O inima Sanatoasa etc.) – diferenta de plata finala se achita pana cel tarziu in data mentionata in termenul de plata al ofertei
   b)2.3. oferte speciale tip pachet Revelion, pachet Craciun, pachet Paste – diferenta de plata finala se achita pana cu cel tarziu .......21.....zile calendaristice inainte de data primei zile de sejur.

   3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referinţă al BNR +2% din ziua emiterii facturii.

   3.4. Se poate face plata serviciilor turistice interne cu vouchere de vacanta de la companile SODEXO/EDENRED/CHEC DEJUNER care au contracte incheiate cu agentia noastra. Aceste vouchere de vacanta sunt nominale. Prin achitarea cu vouchere-forma tiparita sau card se comisioneaza de catre firma emitenta cu 1%  din total suma.

   3.5. Plata serviciilor turistice interne (cu locul de desfasurare in Romania) se poate efectua si cu vouchere  de vacanta. Plata serviciilor turistice se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si  anexelor acesteia. In cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu vouchere de  vacanta, agentia  ii  poate  oferi  acestuia  un  pachet  de  servicii  turistice  la  o  valoare  initiala,  mai  putin penalitatile  aferente,  calculate  conform  prevederilor  capitolului  VI  pct.  6.1.  din  prezentul  contract,  sau  ii  poate oferii turistului un pachet de servicii turistice la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente prevazute la cap. VI, cu plata diferentei de pret.

   3.6.  Conform  OUG  nr.  8/2009,  in  cazul renuntarii  definitive  la  pachetul  de servicii  turistice de  catre  turist, agentia  de  turism  nu  poate  restitui  turistului  contravaloarea  voucherelor  de  vacanta  in  bani.  Voucherele  de vacanta  pot  fi  restituite  turistului  de  catre  agentia  de  turism,  in  cazul  renuntarii  definitive  la  pachetul  de  servicii turistice, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.

   3.7. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de  cazare  (minim  si  obligatoriu),  alimentatie  publica,  transport,  tratament  balnear,  agrement,  toate  cu  locul  de desfasurare pe teritoriul Romaniei.

   3.8. In cazul in care plata serviciilor se face prin virament,depunere, card, in conturile bancare ale Agentiei, clientul poate opta pentru una din urmatoarele modalitati de plata:

   a) Plata in conturile Agentiei deschise la Banca Cec-Lei si  Banca Transilvania -Euro, prin virament si depunere directa in conturile agentiei:

- pentru plati in LEI: RO11CECEC001946006601931;

- pentru plati in EURO: RO98BTRLEURCRT0256306301;

   b) Pentru plata cu cardul visa/maestro/mastercard se percepe un comision bancar de 1%

   3.9. Pentru neplata in termen a c/v. facturilor emise,  Turistul  datoreaza penalitati de 1 % pentru fiecare zi de intarziere, calculate incepand cu a 8-a zi de la emiterea facturii sau din momentul listarii voucherului , pana la achitarea integrala a debitului restant si sistarea unilaterala a prezentului contract,  cu  aplicarea de  penalitati conform conditiilor de anulare  si  intreruperea imediata a tuturor serviciilor  aflate in derulare , situatie in care turistul raspunde pentru efectele produse si va suporta toate consecintele , fara a pretinde nici un fel de despagubiri din partea Agentiei , neavand nici o relevanta faptul ca valoarea totala a penalitatilor va ajunge sa depaseasca cuantumul debitului datorat.

  

 IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

   4.1. Agenţia se obligă să furnizeze turistului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza turistului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

   4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei.

    În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei.

   4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

   4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

   4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

   4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

   a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

   b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

   c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

   4.7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

   a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

   b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;

   c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

   4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3  zile, dar nu mai puţin de 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii:

   a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

   c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

   d) obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13.

   4.9. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

  

V. Drepturile şi obligaţiile turistului

   5.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat). Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

   5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, turistul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora . . 12.00 . . . . a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului.

   5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

   5.4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru:

   a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau

   b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

   5.5. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.2 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

   5.6. În cazul în care turistul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

   a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

   b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

   c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

   5.7. În toate cazurile menţionate la pct. 5.6, turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

   a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

   b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);

   c)